ติวสอบ TU-GET

                                                    TU-GET (Thammasat University General English Test)

เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง ในหนึ่งปีจัดสอบ 12 ครั้ง

คณะที่นำคะแนนไปใช้วัดผลหรือพิจารณา

 • สาขาวิชาจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรปริญญาตรีควบโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาการสื่อมวลชนศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาอังกฤษและอเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ระดับปริญญาโท (บัณฑิตศึกษา) ขึ้นไปทุกสาขา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tu.ac.th/org/litu/Banner/06/Thai/tuget1.html

 

 • สนใจติดต่อได้ที่ 

  090-985-5514 หรือ line id : @824yajay

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 10,251,214