ติวสอบ CU-TEP

  

  

      

 ติว Cu-tep กับรุ่นพี่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     ทีมผู้สอนมีประสบการณ์ ติวCu tep,ตืวภาษาอังกฤษ ให้น้องๆมาแล้วกว่า 1,000 คน  และทีมผู้สอนกว่าร้อยละ 95 มีผลสอบ Cu-tep ในระดับดีเยี่ยม

   เทคนิคการเรียนพิเศษ Cu tep , ติวอังกฤษ

  • สอนโดยเน้นความเข้าใจ แปลโจทย์ข้อสอบ ตรงตามแนวข้อสอบ Cu tep
  • ปูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ จากง่ายไปยาก

     ประสบการณ์สอนและทีมงานคุณภาพกว่า 6 ปี ทำให้น้องๆในสถาบันประสบความสำเร็จกว่าร้อยละ 95 

CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency)

คือการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน 3 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน และการเขียน (เทียบเคียงกับข้อสอบ toefl แต่ไม่มีสอบพูดเหมือน toefl) เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และใช้เพื่อการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คะแนนเก็บได้ 2 ปี ในหนึ่งปีจัดสอบ 12 ครั้ง

คณะที่นำคะแนนไปใช้วัดผลหรือพิจารณา

  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
  • คณะวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาภาษาและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (BMIR)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_tep.html

 

สนใจติดต่อได้ที่ 

090-985-5514 หรือ line id : @824yajay

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 10,251,214