ภาษาไทย สำหรับชาวต่างชาติ

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพูดภาษาไทยระดับพื้นฐานและไล่ระดับไปจนถึงการสื่อสารในภาคธุรกิจและการสื่อสารได้อย่างเจ้าของภาษา การเรียนการสอนจะมีการแทรกในเรื่องของการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยที่ควรทราบ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาได้อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย โดยครูของเรานั้นเป็นครูไทยที่มีความแตกฉานในเรื่องของภาษาศาสตร์ ไม่ใช่เพียงแค่คนๆหนึ่งที่เป็นเจ้าของภาษาและพูดภาษาไทยได้เท่านั้น เพราะเรื่องของการสอนภาษานั้น ไม่ใช่แค่พูดได้ก็สอนได้ แต่ครูต้องสามารถอธิบายได้ว่า ทำไมเราจึงพูดเช่นนั้น และสามารถเปรียบเทียบกับภาษาเดิมของผู้เรียนได้ด้วย นั่นหมายความว่าไม่ว่าผู้เรียนจะพูดภาษาอะไร เราสามารถจัดสรรครูสอนภาษาไทยที่สามารถสื่อสารภาษานั้นๆได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน
การเรียนการสอนไม่มีการจัดเป็นคอร์ส ผู้เรียนสามารถจ่ายค่าเรียนเป็นครั้งได้ การจัดเป็นคอร์สอย่างในสถาบันภาษาทำ เป็นเพียงภาพรวมที่สร้างขึ้นมา แต่จริงๆแล้ว ผลสัมฤทธิ์ของแต่ละเคสที่เกิดขึ้นอาจไม่เท่ากัน เราจึงไม่มีการกำหนดเป็นคอร์ส นั่นหมายความว่าการเรียนการสอนของเราจะเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม นั่นก็คือ ผู้เรียนต้องสามารถสื่อสารได้จริง และอย่างรวดเร็วที่สุด ไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่นอน เราสามารถยืดหยุ่นได้ตามศักยภาพของนักเรียน
 
ภาษาไทยเพื่อการอ่านและเขียน
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถสนทนาภาษาไทยเบื้องต้นได้บ้างแล้ว เรียนเรื่องการออกเสียงเบื้องต้นแล้ว เป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาของตนเอง เราจะไม่แนะนำให้ท่านเรียนภาษาไทย โดยเริ่มจากการเรียนพยัญชนะ สระ หรือการอ่านเขียนก่อน เปรียบเสมือนเด็กไทย ที่สามารถพูดภาษาไทยได้ก่อน จึงเริ่มเรียนเขียน อ่าน ในระดับอนุบาล เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่า การเริ่มเรียนพูดเบื้องต้นก่อน จะทำให้การเรียนเขียนและอ่านได้ผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพูดภาษาไทยระดับพื้นฐานและไล่ระดับไปจนถึงการสื่อสารในภาคธุรกิจและการสื่อสารได้อย่างเจ้าของภาษา การเรียนการสอนจะมีการแทรกในเรื่องของการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยที่ควรทราบ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาได้อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย โดยครูของเรานั้นเป็นครูไทยที่มีความแตกฉานในเรื่องของภาษาศาสตร์ ไม่ใช่เพียงแค่คนๆหนึ่งที่เป็นเจ้าของภาษาและพูดภาษาไทยได้เท่านั้น เพราะเรื่องของการสอนภาษานั้น ไม่ใช่แค่พูดได้ก็สอนได้ แต่ครูต้องสามารถอธิบายได้ว่า ทำไมเราจึงพูดเช่นนั้น และสามารถเปรียบเทียบกับภาษาเดิมของผู้เรียนได้ด้วย นั่นหมายความว่าไม่ว่าผู้เรียนจะพูดภาษาอะไร เราสามารถจัดสรรครูสอนภาษาไทยที่สามารถสื่อสารภาษานั้นๆได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน
การเรียนการสอนไม่มีการจัดเป็นคอร์ส ผู้เรียนสามารถจ่ายค่าเรียนเป็นครั้งได้ การจัดเป็นคอร์สอย่างในสถาบันภาษาทำ เป็นเพียงภาพรวมที่สร้างขึ้นมา แต่จริงๆแล้ว ผลสัมฤทธิ์ของแต่ละเคสที่เกิดขึ้นอาจไม่เท่ากัน เราจึงไม่มีการกำหนดเป็นคอร์ส นั่นหมายความว่าการเรียนการสอนของเราจะเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม นั่นก็คือ ผู้เรียนต้องสามารถสื่อสารได้จริง และอย่างรวดเร็วที่สุด ไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่นอน เราสามารถยืดหยุ่นได้ตามศักยภาพของนักเรียน
 
ภาษาไทยเพื่อการอ่านและเขียน
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถสนทนาภาษาไทยเบื้องต้นได้บ้างแล้ว เรียนเรื่องการออกเสียงเบื้องต้นแล้ว เป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาของตนเอง เราจะไม่แนะนำให้ท่านเรียนภาษาไทย โดยเริ่มจากการเรียนพยัญชนะ สระ หรือการอ่านเขียนก่อน เปรียบเสมือนเด็กไทย ที่สามารถพูดภาษาไทยได้ก่อน จึงเริ่มเรียนเขียน อ่าน ในระดับอนุบาล เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่า การเริ่มเรียนพูดเบื้องต้นก่อน จะทำให้การเรียนเขียนและอ่านได้ผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพูดภาษาไทยระดับพื้นฐานและไล่ระดับไปจนถึงการสื่อสารในภาคธุรกิจและการสื่อสารได้อย่างเจ้าของภาษา การเรียนการสอนจะมีการแทรกในเรื่องของการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยที่ควรทราบ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาได้อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย โดยครูของเรานั้นเป็นครูไทยที่มีความแตกฉานในเรื่องของภาษาศาสตร์ ไม่ใช่เพียงแค่คนๆหนึ่งที่เป็นเจ้าของภาษาและพูดภาษาไทยได้เท่านั้น เพราะเรื่องของการสอนภาษานั้น ไม่ใช่แค่พูดได้ก็สอนได้ แต่ครูต้องสามารถอธิบายได้ว่า ทำไมเราจึงพูดเช่นนั้น และสามารถเปรียบเทียบกับภาษาเดิมของผู้เรียนได้ด้วย นั่นหมายความว่าไม่ว่าผู้เรียนจะพูดภาษาอะไร เราสามารถจัดสรรครูสอนภาษาไทยที่สามารถสื่อสารภาษานั้นๆได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน
การเรียนการสอนไม่มีการจัดเป็นคอร์ส ผู้เรียนสามารถจ่ายค่าเรียนเป็นครั้งได้ การจัดเป็นคอร์สอย่างในสถาบันภาษาทำ เป็นเพียงภาพรวมที่สร้างขึ้นมา แต่จริงๆแล้ว ผลสัมฤทธิ์ของแต่ละเคสที่เกิดขึ้นอาจไม่เท่ากัน เราจึงไม่มีการกำหนดเป็นคอร์ส นั่นหมายความว่าการเรียนการสอนของเราจะเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม นั่นก็คือ ผู้เรียนต้องสามารถสื่อสารได้จริง และอย่างรวดเร็วที่สุด ไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่นอน เราสามารถยืดหยุ่นได้ตามศักยภาพของนักเรียน
 
ภาษาไทยเพื่อการอ่านและเขียน
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถสนทนาภาษาไทยเบื้องต้นได้บ้างแล้ว เรียนเรื่องการออกเสียงเบื้องต้นแล้ว เป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาของตนเอง เราจะไม่แนะนำให้ท่านเรียนภาษาไทย โดยเริ่มจากการเรียนพยัญชนะ สระ หรือการอ่านเขียนก่อน เปรียบเสมือนเด็กไทย ที่สามารถพูดภาษาไทยได้ก่อน จึงเริ่มเรียนเขียน อ่าน ในระดับอนุบาล เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่า การเริ่มเรียนพูดเบื้องต้นก่อน จะทำให้การเรียนเขียนและอ่านได้ผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สนใจติดต่อได้ที่ 

090-985-5514 หรือ line id (หลัก) :@

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 10,250,490